Att bo i Brf Trollkarlen 2

Här kan du läsa om hur det är att bo i Brf Trollkarlen 2 och om hur föreningen fungerar.

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad. Möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv på medlemsmöten är den största tillgången med föreningsformen.

Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmöte. Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär ju även det att vara aktiv. Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.

Man kan sälja sin bostadsrätt när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen.

I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

  • Bostadsrättshavaren inte betalar insatsen inom två veckor efter uppmaning från föreningen
  • Bostadsrättshavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen. Bostadsrättshavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar därefter
  • Bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd
  • Lägenheten används till något annat än bostad
  • Bostadsrättshavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten
  • Lägenheten vanvårdas
  • Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, exempelvis om en reparation behöver utföras
  • Lägenheten används för brottslig verksamhet.

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel. Mer om föreningens regler finns att läsa i Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brf Trollkarlen 2.

Stämma

En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om kostnader och service i din boendemiljö. Då är du även med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna. Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen. Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till årsstämman.

Motioner skall, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade senast utsatt datum för inlämning.

Dessutom så är det på stämman som föreningens medlemmar godkänner redovisningen och beslutar om huruvida styrelsen gjort sitt jobb (och därmed medges ansvarsfrihet).

Styrelsen (väljs av stämman)

Styrelsen består av boende i föreningen och deras uppdrag är att förvalta föreningen, dess ekonomi och fastigheter. Målet är att ha stabil ekonomi och välskötta byggnader.

Eftersom styrelsens ledamöter i de flesta fall är amatörer och lekmän när det gäller bostadsfrågor så tar styrelsen hjälp av specialister för att förvalta föreningen. Det handlar exempelvis om bokföring, fastighetsskötsel och juridik.

Revisorer (väljs av stämman)

Eftersom styrelsen är relativt självständig, så till vida att styrelsen kan fatta många beslut utan att behöva göra omröstningar bland medlemmarna, så behövs det att någon kontrollerar att styrelsen sköter sitt uppdrag. Denna kontroll utförs årligen av föreningens revisor. Revisorn går igenom bokföringen för att se så att föreningens ekonomi är korrekt redovisad.

Valberedningen

Valberedningen är en eller två boende som inför stämman föreslår vilka personer som ska sitta i styrelsen nästa år. Valberedningen är fristående från styrelsen och kan ses som en utvärderare av enskilda styrelseledamöter. Genom att prata med styrelsen och boende så får valberedningen en bild av om styrelsen, och individuella ledamöter, gjort det som väntas av dem.

Det finns en del likheter mellan valberedningen och revisorn: Båda utvärderar det som styrelsen gjort och ger ett utlåtande om huruvida styrelsen bör få förnyat förtroende nästa år. Revisorn kontrollerar att styrelsen redovisat vad den gjort. Valberedningen föreslår nästa års styrelse utifrån, bland annat, hur väl det styrelsen gjort vad den skulle göra.

Valberedningen måste givetvis även ta hänsyn till om andra boende vill gå med i styrelsen och om någon ledamot i styrelsen vill lämna den.

Fastighetsskötare och förvaltare

Föreningen har ingen egen anställd fastighetsskötare.
Istället köper föreningen in såväl fastighetsskötsel som ekonomisk förvaltning, som tjänster från relevanta företag.